Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

ANUNŢ  PUBLICITAR

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

NR.59.509/27.12.2021

ANUNŢ  PUBLICITAR

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu,  tel.0246.211.627 /215.631, fax. 0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455,

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Teren intravilan în suprafață de 30,00 mp, identificat prin număr cadastral 35951, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în zona Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în țară, DN 5, km 66, conform HCLM nr.434/25.11.2021 și OUG 57/2019, art.332- 333.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă de la sediul Primariei Municipiului Giurgiu, Jud. Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B.dul. Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

Valoarea documentaţiei este de 100 lei la care se adaugă TVA si se achită în numerar la Directia de  Impozite și Taxe Locale Giurgiu, Șos. Alexandriei, Nr.7, Bl.G2, Jud. Giurgiu sau cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.01.2022, ora 10:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.01.2022, ora 14:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depune un singur exemplar de ofertă într-un plic sigilat.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

25.01.2022, ora 13:00, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, Sala Parter.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

 Secţia de Contencios Administrativ Fiscal a Tribunalului Giurgiu , str. Episcopiei, nr. 13, Jud. Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

27.12.2021.

Advertisement

Arhive