Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

ANUNŢ  PUBLICITAR

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

NR.59.508/27.12.2021

ANUNŢ  PUBLICITAR

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, tel. 0246.211.627/215.631, fax. 0246.215.405, email:primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455.

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren intravilan în suprafață de 3.736,00 mp, identificat cu număr cadastral 38366, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Sloboziei, FN, conform HCLM nr.433/25.11.2021 și OUG 57/2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Județul Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Județul Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

Valoarea documentaţiei este de 100 lei la care se adaugă TVA si se achită în numerar la Directia de  Impozite și Taxe Locale Giurgiu, Șos. Alexandriei, Nr.7, Bl.G2, Județul Giurgiu sau cont IBAN:RO04TREZ32121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Giurgiu.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.01.2022, ora 10:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.01.2022,ora 14:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Județul Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depune un singur exemplar de ofertă  într-un plic sigilat.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

25.01.2022, ora 11:00, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, Sala Parter.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secţia de Contencios Administrativ Fiscal a Tribunalului Giurgiu, str.Episcopiei, nr.13, Județul Giurgiu, tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

27.12.2021.

Advertisement

Arhive