Get Adobe Flash player
ziare.antena3.ro

Arhive

Consiliul Judeţean Giurgiu, ANUNȚ. Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027, ÎN CONSULTARE PUBLICĂ!

ANUNȚ

Strategia de Dezvoltare

a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027

ÎN CONSULTARE PUBLICĂ!

Consultare publică privind Strategia de Dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 – TERMEN LIMITĂ 13.08.2021

În conformitate cuprevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică Proiectul de hotărâre nr.153 din 01.07.2021 privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027” însoțit de următoarele documente:

  • referatul de aprobare nr.10.010 din 28 iunie 2021 al președintelui;
  • raportul de specialitate nr.11.306 din 01 iulie 2021 al Compartimentului Control intern și managementul calității și Compartimentului Programe şi proiecte europene;
  • Strategia de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027;

“Strategia de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027” este realizată în cadrul proiectului “i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817, implementat de UAT Județul Giurgiu și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a consiliului județean din luna august 2021.

Orice cetățean (parte interesată) al județului Giurgiu și nu numai, este rugat să transmită propuneri/amendamente/sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ  privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027”, în termen de 10 zile calendaristice de la afişare, la adresa:Consiliul Județean Giurgiu, Bld. Bucureşti, nr.10 sau e-mail: iREM.cjgiurgiu@gmail.com

Persoane de contact: Nicu MARDALE – Asistent Planificare Strategic.

Această invitație este parte  a procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027.

ANUNȚ Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 -…

Ramen graphical user interface stealth. Deployment buyer lean startup network effects mass market technology ang…

Alte Documente – Consiliul Județean Giurgiu (sectiunea Proiecte de acte administrative, cu caracter normativ)

Advertisement

Arhive